Οδηγίες συγγραφής εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο τίτλος της εργασίας να είναι σε μέγεθος γραμματοσειράς Times New Roman 14pt, έντονη γραφή, κεντραρισμένος, το διάστιχο μονό και αμέσως μετά δύο κενές γραμμές.

Ακολουθεί το όνομα και επώνυμο του εισηγητή ή των εισηγητών, φορέας και το e-mail του εισηγητή ή των εισηγητών, σε μέγεθος γραμματοσειράς Times New Roman 11pt και το διάστιχο μονό.

Κατόπιν ακολουθεί η εργασία με γραμματοσειρά Times New Roman 11pt και το διάστιχο μονό.

Η διάταξη η οποία προτείνεται είναι η κλασσική διάταξη κάθε εργασίας συνεδρίου και ως παράδειγμα θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Περίληψη, και κατόπιν τα μέρη της εργασίας που θα διαπραγματευθεί, με συμπεράσματα στο τέλος και βιβλιογραφικές αναφορές. Οι εργασίες, μετά τις τυχόν διορθώσεις, θα υποβληθούν εκ νέου. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι ανωτέρω οδηγίες.

Τις εργασίες σας θα πρέπει να τις αποστείλετε στο email: info@eef19.gr